Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

ogłasza

rodzinny konkurs

dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

pt. „Wieniec Dożynkowy”

Ożarów Mazowiecki 2022

pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

REGULAMIN KONKURSU

 1. Temat i cel konkursu

Wybór najpiękniejszego i najciekawszego Wieńca Dożynkowego.

Celem konkursu jest nawiązanie i kultywowanie tradycji ludowych oraz popularyzacja dawnych zwyczajów dożynkowych.

Dożynki to wielkie święto plonów obchodzone przez rolników. W tradycji ważnym elementem obchodów uroczystości dożynkowych było plecenie wieńca żniwnego oraz pochód z nim od gospodarza do gospodarza.

Wieńce wito wyplatając z kłosów zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i strojono je owocami, warzywami czyli wszystkimi plonami ziemi oraz przystrajano kwiatami polnymi i wstążkami. Wieńce miały różne kształty od kół, bukietów do koron a współcześnie do fantazyjnych figur np. baby, chłopa, czy kury itp.

 1. Uczestnicy Konkursu

Dzieci, młodzież i dorośli bez ograniczeń wiekowych z Gminy Ożarów Mazowiecki.

 1. Organizator Konkursu

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.

 1. Udział w Konkursie

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

W przypadku nieletnich zgłoszenia do Konkursu dokonuje opiekun prawny

(rodzic) Uczestnika Konkursu.

 1. Format prac

Wielkość dowolna; od minimum 50 cm

 1. Technika i materiały do wykonania pracy:

Do wykonania pracy można użyć tradycyjnie wykorzystywane do wykonania wieńca dożynkowego materiały takie jak: słoma, zboże, kwiaty, trawy, owoce, warzywa i inne naturalne produkty oraz wstążki, sztuczne kwiaty i z krepiny czy papieru, sztuczne owoce i warzywa.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Praca musi być pracą własną nie przedstawianą ani publikowaną wcześniej; nie zgłoszoną do innego konkursu; nie obciążoną wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

Praca może być wykonana:

   1. indywidualnie
   2. grupowo
   3. rodzinnie
 • Pracę należy wyraźnie podpisać (DUŻYMI LITERAMI), a podpis przymocować do wieńca. Podpis powinien zawierać:

imię i nazwisko, wiek, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego

 • Przy zgłaszaniu pracy do konkursu należy wypełnić i podpisać Formularz zgłoszenia do konkursu otrzymany od Organizatora. Za nieletniego uczestnika konkursu Formularz wypełnia i podpisuje opiekun prawny (rodzic) Uczestnika.
 • Nie wypełnienie i nie podpisanie Formularza zgłoszenia jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie.
 • Dostarczenie pracy na konkurs oznacza, zgodę na udział własny i nieletniego w konkursie i zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz akceptację jego warunków, w tym zgodę na późniejsze upowszechnianie pracy przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy.
 • Prace niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie, nie podpisane, zniszczone w wyniku złego opakowania nie biorą udziału w konkursie. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Organizator.
 1. Termin dostarczenia prac upływa w dniu Dożynek Gminnych tj. 28.08.2022 roku.

Prace należy dostarczyć na plac Festynu Rodzinnego Dożynek Gminnych 2022 Gminy Ożarów Mazowiecki w godzinach 8.00-12.00

na adres:

Boisko UKS Ołtarzew

Prace na konkurs są dostarczane na koszt uczestnika.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych prac konkursowych, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia w wyniku warunków pogodowych w trakcie trwania ekspozycji prac podczas Imprezy Dożynkowej)

 1. Ocena prac:

Organizator powoła Komisję Konkursową.

Zadaniem Komisji jest ocena prac konkursowych, wyłonienie Laureatów Konkursu i przyznanie nagród: odpowiednio I, II i III miejsce oraz wyróżnień.

Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.

 1. Kryteria oceny:

Artystyczna tj. oryginalność, pomysłowość, nawiązanie do tradycji, dobór materiałów, kompozycja, technika wykonania.

Merytoryczna tj. zgodność pracy z tematyką konkursu.

Samodzielność tj. wykonania pracy

Estetyczna tj. technika wykonania.

 1. Nagrody:

NAGRODZONE i WYRÓŻNIONE prace otrzymają nagrodę rzeczową i zostaną opublikowane w lokalnych mediach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu.

Nagrody przyznane na podstawie powyższego regulaminu są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), który przewiduje, że wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych), są wolne od podatku dochodowego.

Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby.

 1. Prawa Organizatora:
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora Dom Kultury „Uśmiech” własności egzemplarza pracy konkursowej i nie podlega ona zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania pracy do publikacji oraz wystawienia na wystawie pokonkursowej tylko prac nagrodzonych i wybranych przez jury.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych prac, powstałe w wyniku transportu i ekspozycji w trakcie trwania Imprezy konkursowej
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 • Sytuacje nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na prawo Organizatora do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu pracy (metryczka) w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zdjęć i nagrań filmów z otwarcia wystawy z ich udziałem w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Domu Kultury „Uśmiech”. Uczestnicy konkursu wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie podanych na pracy (metryczka) danych osobowych oraz zdjęć i nagrań z ich udziałem zgodnie z Ustawą o ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016r. Poz. 922).

13. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu zgłoszenia prac na konkurs tj. w trakcie trwania Dożynek Gminnych 28.08.2022 roku około godz. 15.15 na terenie boiska UKS Ołtarzew. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu.

14. Nagrody nie odebrane w dniu ogłoszenia wyników tj. 28.08.2022 r. będą do odebrania u Organizatora konkursu w Domu Kultury „Uśmiech” ul. Poznańska 165, I piętro p. 113 w terminie do 09.09.2022r. Po tym terminie nagrody zostaną przekazane na cele charytatywne.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować pod nr telefonu: 22 722 14 45

Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Konkursu, wyłonieniem Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Formularz wyrażenia zgody otrzymają państwo w momencie zgłoszenia pracy.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika lub Uczestnika i przedstawiciela ustawowego przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, a Praca konkursowa podlega w takim przypadku zniszczeniu.

 

/-/ Krzysztof Jabłoński

Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”