W dniu 25 marca 2021 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 375) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 376) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
5) (Druk Nr 372) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
6) (Druk Nr 374) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2021-2024.
7) (Druk Nr 371) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Duchnicach.
8) (Druk Nr 373) Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
9) Interpelacje i zapytania radnych.
10) Wolne wnioski.
11) Informacja z pracy Burmistrza.
12) Sprawy organizacyjne.
13) Zamknięcie obrad.