W dniu 23 września 2021 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2)Wnioski w sprawie porządku obrad.
3)(Druk Nr 419) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4)(Druk Nr 420) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
5)(Druk Nr 390) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
6)(Druk Nr 416) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
7)(Druk Nr 417) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Bronisze.
8)(Druk Nr 418) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Umiastów.
9)(Druk Nr 398) Projekt uchwały w sprawie przejęcia drogi powiatowej nr 4117W w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
10)(Druk Nr 411) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
11)(Druk Nr 412) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej.
12)(Druk Nr 404) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów Mazowiecki.
13)(Druk Nr 415) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
14)(Druk Nr 413) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2021-2024”.
15)(Druk Nr 410) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
16)Interpelacje i zapytania radnych.
17)Wolne wnioski.
18)Informacja z pracy Burmistrza.
19)Sprawy organizacyjne.
20)Zamknięcie obrad.