Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – opłaty

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ PRZEZ PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

W związku z nowelizacją art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają obowiązek składać oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

W związku z powyższym oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieją obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej  przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres e-mail: s.siemiak@ozarow-mazowiecki.pl.

Oświadczenie o którym mowa za rok 2020, należy złożyć w terminach:

  • Za I kwartał 2020 r. – do 30.04.2020 r.
  • Za II kwartał – do 31.07.2020 r.
  • Za III kwartał – do 31.10.2020 r.
  • Za IV kwartał – do 31.I.2021 r.

Po weryfikacji złożonych danych w formularzu zostanie przesłana Państwu informacja o wysokości opłaty wraz ze sposobem jej wyliczenia. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726, z krótkim opisem „za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”.

W przypadku posiadania kilku nieruchomości spełniających powyższe kryteria należy wypełnić dla każdej z nich odrębne oświadczenie. Podając dane dotyczące nieruchomości proszę się kierować regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.

W razie pytań w przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z: Sylwią Siemiak, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 112, tel. 22 731 32 63, e-mail: s.siemiak@ozarow-mazowiecki.pl

Załączniki: