Sprawny przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji – projekty konkursowe

Cel projektu: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej i szans rozwojowych 20 dzieci wieku 3-5, w tym dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Ożarów Mazowiecki poprzez utworzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Obrońców Warszawy 11A
Wartość Projektu: 325.680,00 zł
Dofinansowanie: 276.828,00 zł
Planowany okres realizacji: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.
W dniu 24.01.2014 r. została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu.
Projekt zrealizowany.