Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – Etap I

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa – projekt indywidualny

Cel projektu: przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji powyżej 15 tyś RLM w systemy kanalizacji zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 31.011.375,08 zł
Dofinansowanie: 19.684.355,87 zł
Planowany okres realizacji: do 31.12.2015 r.
Projekt zrealizowany.