Rekrutacja do żłobka

ZASADY REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

I

Do rekrutacji przystępują dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
Ponownej rekrutacji nie podlegają dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021 urodzone w 2019r.
Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu dalszego pobytu w Żłobku Miejskim do 5 marca 2021r do godz.15:00
Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

II
Kryteria naboru:

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1 Dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i rozliczają podatek dochodowy jako mieszkańcy 40 punktów w przypadku obojga rodziców 20 punktów w przypadku jednego z rodziców Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT lub kopia zgłoszenia osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP 3
2. Dziecko ukończyło 18 miesięcy na dzień 01.09.2021 40 punków  
3. Samotne wychowywanie dziecka 23 punkty Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
4. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 10 punktów Orzeczenie o niepełnosprawności
5. Znaczna niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka 10 punktów Orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/ prawnego opiekuna
6. Dziecko, którego rodzice / prawni opiekunowie pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 4punkty w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów 2 punkty w przypadku jednego z rodziców / prawnego opiekuna -Zaświadczenie o zatrudnieniu
-Zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym
-Aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
-Zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników
7. Trudna sytuacja losowa rodziny 1 punkt Dokument potwierdzający trudną sytuację rodziny np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora

Uwaga: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględni kryterium, które nie zostało potwierdzone wymaganymi dokumentami.

III
Harmonogram rekrutacji do Żłobka Miejskiego na rok szkolny 2021/2022

Rodzaj czynności Termin
Pobieranie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w żłobku Od 1 marca do 5 marca 2021r do godz. 15:00
Pobieranie i przyjmowanie wniosków Od 1 marca do 31 marca 2021 r do godz. 16:00
Podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych 26 kwietnia 2021r godz. 14:00
Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok szkolny 2021/2022 Od 5 maja do 14 maja 2021r do godz. 16:00
nie podpisanie umowy w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Żłobku Miejskim
    Uwaga:

  1. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
  2. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w żłobku, wnioski podlegają losowaniu przez Komisję Rekrutacyjną.

Do pobrania:
Wniosek Żłobek 2021/2022
Zaświadczenie o zatrudnieniu rekrutacja