Rekrutacja do żłobka

ZASADY REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I

Do rekrutacji przystępują dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Ponownej rekrutacji nie podlegają dzieci przyjęte na rok szkolny 2017/2018 urodzone w 2016 r.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu dalszego pobytu w Żłobku Miejskim do 09.03.2018 r. do godz. 15.00.

Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

II

Kryteria naboru:

Pierwszeństwo przyjęć:

 1. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. – 40p
 2. Dziecko ukończyło 18 miesięcy na dzień 01.09.2018 r. – 40p
 3. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – 10p
 4. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – 10p
 5. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – 10p
 6. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie (obydwoje) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. – 5p
  Kryterium stosuje się również do pracującego /studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecka
 7. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie – 3p
 8. Wielodzietność rodziny dziecka (Ożarowska Karta 3+) – 1p
 9. Trudna sytuacja rodzinna (nieuleczalna choroba) – 1p

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

 1. Zamieszkanie na terenie gminy Ożarów Mazowiecki – oznacza odprowadzanie podatku dochodowego jako mieszkaniec gminy Ożarów Mazowiecki.
 2. Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci do 18 roku życia.
 3. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawnym wyrokiem sądu lub osobę rozwiedzioną.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów:

Zaświadczenie – odprowadzaniu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Gminy Ożarów Mazowiecki jako mieszkaniec gminy (od każdego rodzica)

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów), zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS- em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa , orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz.2046 ).

Zaświadczenie o wielodzietności (Ożarowska Karta 3+)

Dokument potwierdzający trudną sytuację rodzinną np.: nieuleczalna choroba.

UWAGA: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

III Harmonogram rekrutacji do żłobka na okres 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

Rekrutacja
Rodzaj czynności Termin
Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w żłobku 1 marca do 9 marca 2018 r.

do godz. 15:00

Pobieranie i składanie wniosków 1 marca do 30 marca 2018 r.

do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych 24 kwietnia 2018 r., godz. 14.00

 

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok szkolny 2018/2019 09 maja – 18 maja 2018 r.

do godz. 15.00

Nie podpisanie umowy w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją  z miejsca w żłobku

Uwaga:

 1. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
 2. O przyjęciu do żłobka decyduje suma punktów określonych w kryteriach naboru.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w żłobku, wnioski podlegają losowaniu przez komisję rekrutacyjną.
 4. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

 

Pliki do pobrania: