Rekrutacja do żłobka

ZASADY REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

NA ROK SZKOLNY  2019/2020

 

I

Do rekrutacji przystępują  dzieci  zamieszkałe na terenie Gminy

Ożarów Mazowiecki

Ponownej rekrutacji nie podlegają dzieci przyjęte na rok szkolny 2018/2019 urodzone w 2017 r.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu dalszego pobytu w Żłobku Miejskim do 8 marca 2019r do godz. 15.00 .

Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

II

Kryteria naboru:

Pierwszeństwo przyjęć:

L.p. Kryterium Punkty
1. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 40 punktów
2. Dziecko ukończyło 18 miesięcy na dzień 01.09.2019 40 punktów
3. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 10 punktów
4. Znaczna niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 10 punktów
5. Znaczna niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 10 punktów
6. Dziecko , którego matka/prawna opiekunka pracuje, studiuje w trybie dziennym , prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 2 punkty
7. Dziecko , którego ojciec/prawny opiekun pracuje, studiuje w trybie dziennym , prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 2 punkty
8. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 3 punkty
9. Trudna sytuacja rodzinna 1 punkt

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

Zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki Oznacza odprowadzanie podatku dochodowego jako mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki
Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie Oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawnym wyrokiem sądu lub osobę rozwiedzioną

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów:

Zaświadczenie – o odprowadzaniu  podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego  odpowiedniego dla Gminy Ożarów Mazowiecki jako mieszkaniec gminy (od każdego rodzica).

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców / prawnych opiekunów), zaświadczenie z zakładu pracy,  w przypadku samozatrudnienia  aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS- em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa , orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U z 2016r , poz.2046).

Dokument potwierdzający  trudną sytuację rodzinną np.; nieuleczalna choroba.

UWAGA: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

III Harmonogram rekrutacji do żłobka na okres 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

Rekrutacja
Rodzaj czynności Termin

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w żłobku

01 marca do 08 marca 2019 r.

do godz. 15:00

Pobieranie i składanie wniosków

01 marca do 29 marca.2019 r.

do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych

30 kwietnia 2019 r godz. 15.00

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok szkolny 2018/2019

08 maja – 17 maja 2019 r.

do godz. 15.00

Nie podpisanie umowy w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją  z miejsca w żłobku

 Uwaga:

  1. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
  2. O przyjęciu do żłobka decyduje suma punktów określonych w kryteriach naboru.
  3. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w żłobku, wnioski podlegają losowaniu przez komisję rekrutacyjną.
  4. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  z 2013r. poz. 1457).