Stypendia sportowe

Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu  zapraszamy do konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2019 r. Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych "Wniosek o stypendium sportowe" w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2018 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wysokie wyniki sportowe. Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. Wnioski

Gmina Ożarów Mazowiecki od 9 lat wspiera zdolnych sportowców, będących mieszkańcami naszej Gminy. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym jednorazowo za wyniki osiągnięte w danym roku. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła

Gmina Ożarów Mazowiecki od ośmiu lat wspiera zdolnych sportowców, będących mieszkańcami naszej Gminy. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym jednorazowo za wyniki osiągnięte w danym roku. 8 grudnia 2016 r.

10 grudnia 2015 r. podczas XVII sesji Rady Miejskiej wręczono stypendia dla młodych sportowców. Stypendia oraz listy gratulacyjne dla rodziców stypendystów wręczyli Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, Przewodniczący Rady Miejskiej

Na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014 r. wręczono stypendia dla młodych sportowców. Stypendia oraz listy gratulacyjne dla rodziców stypendystów wręczyli Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, Przewodniczący

12 grudnia 2013 r. podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 15 młodych sportowców otrzymało stypendia sportowe. Przyznano je zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym:

W 2012 roku 13 ożarowskich sportowców otrzymało stypendia sportowe. Przyznano je zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Stypendia sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały Rady