Fundusze zewnętrzne

Pozyskujemy środki unijne oraz pomoc krajową aplikując o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie Gminy. Poniżej przedstawiamy wykaz takich projektów.

Całkowita wartość projektów: 87 163 129,42 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 53 327 733,28 zł

/aktualizacja dn. 02.11.2017/

W dniu 8 czerwca 2016 r. Gmina Ożarów Mazowiecki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, w którym, na podstawie przeprowadzonej diagnozy obejmującej kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe, określone zostaną tzw. obszary problemowe, wskazane do rewitalizacji zarówno w obszarze inwestycyjnym, jaki i społecznym.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki (LPR) podlegać będzie konsultacjom społecznym, a wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu, przedłożonej następnie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Po pozytywnej weryfikacji LPR przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod kątem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki zostanie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, co stanowić będzie podstawę do ubiegania się Gminy o dotacje z funduszy UE na realizację m. in. projektów rewitalizacyjnych.

Całkowita wartość Projektu – 44.770,00 zł, w tym kwota dofinansowania 40.293,00 zł, co stanowi 90 % wartości Projektu.

Planowany okres realizacji: do 31 października 2016 r.

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, w którym, na podstawie przeprowadzonej diagnozy obejmującej kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe, określone zostaną tzw. obszary problemowe, wskazane do rewitalizacji zarówno w obszarze inwestycyjnym, jaki i społecznym.

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 44.770,00 zł
Dofinansowanie: 40.293,00 zł
Planowany okres realizacji: do 31.10.2016 r.
Projekt zrealizowany.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Cel projektu: zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ożarów Mazowiecki
oraz kompleksowa rewitalizacja już istniejących obszarów zielonych.
Miejsce realizacji projektu: obszar funkcjonalny miasta Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 2 113 245,19 zł
Dofinansowanie: 1 704 751,22 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 31.12.2017 r.
Projekt zrealizowany.


Powoli zmierzamy do zakończenia prac związanych z realizacją projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W ramach projektu wykonano szereg prac pielęgnacyjnych drzewostanu, nowe nasadzenia na terenach placówek oświatowych, w pasach dróg gminnych oraz w Parku Ołtarzewskim.

Niedawno zakończyła się budowa pomostu rekreacyjnego na największym stawie w Parku Ołtarzewskim, która była dość skomplikowanym przedsięwzięciem i wymagała użycia m. in. ciężkiego sprzętu. Konstrukcja pomostu o wymiarach 16 metrów długości i 12 metrów szerokości została zamontowana z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa dla użytkowników. W przyszłości planowane jest również wykonanie oświetlenia pomostu, tak aby był dostępny również po zmroku.

W parku zamontowano także 44 ławki z oparciami oraz kosze na śmieci. Zadbano o smakoszy dań z grilla – dwa betonowe grille wraz ze stołami piknikowymi i ławkami już czekają na odwiedzających. Nie zapomnieliśmy też o stałych mieszkańcach parku. Na drzewach pojawiły się nowe budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy, skrzynki dla wiewiórek oraz trzmieli, os i dzikich pszczół – łącznie 38 sztuk.
Mamy nadzieję, że prace związane z realizacją projektu zachęcą do spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Agnieszka Jędrzejczak
Specjalista ds. organizacji i promocji JRP

Załączniki

Trwają prace ogrodnicze związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wiosną została przeprowadzona wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne (m.in. usunięcie martwych gałęzi). Obecnie trwają prace związane z nasadzeniem drzew, krzewów i bylin. Na zamieszczonych zdjęciach prezentujemy postęp prac. Na terenach objętych realizacją projektu zostały zamontowane tablice informacyjne o dofinansowaniu Projektu.

Kolejnym etapem będzie montaż elementów małej architektury, w tym ławki, kosze oraz budowa pomostu widokowego na stawie w Parku Ołtarzewskim wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej.

Całkowita wartość projektu to prawie 2,5 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1,7 mln zł.

Agnieszka Jędrzejczak
Specjalista ds. organizacji i promocji JRP

Załączniki

 • DSCN0225 (104 kB)
 • (638 kB)
 • (73 kB)
 • (854 kB)
 • (45 kB)
 • (50 kB)
 • (42 kB)
 • (40 kB)
 • (60 kB)
 • (375 kB)
 • (519 kB)
 • (97 kB)
 • (910 kB)
 • (546 kB)
 • (430 kB)
 • (519 kB)
 • (461 kB)
 • (503 kB)
 • (857 kB)
 • (77 kB)

W marcu 2017 r. rozpoczęte zostały prace związane z uporządkowaniem zieleni miejskiej oraz wykonaniem nowych nasadzeń drzew i krzewów w Parku Ołtarzewskim. Spacerując po parku możemy natknąć się na wycięte konary drzew. Widok taki wzbudził niepokój naszych mieszkańców i słusznie. Chcemy jednak wszystkich zapewnić, że nie ma to związku z tzw. „niekontrolowaną wycinką drzew”, o której w ostatnim czasie głośno było w mediach.

Wszystkie prace związane z wycinką drzew w Parku Ołtarzewskim zostały poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji istniejącego drzewostanu i ekspertyz dendrologicznych celem oceny jego stanu zdrowotnego oraz stopnia zagrożenia dla ludzi i mienia w otoczeniu. Część drzew została zakwalifikowana do całkowitej wycinki, a pozostałe do zabiegów pielęgnacyjnych m.in. przycinanie martwych gałęzi. Zanim jednak przystąpiono do wycinki zakwalifikowanego drzewostanu zlecono dodatkowo wykonanie raportu ornitologicznego. W trosce o ptaki gniazdujące, wycinkę części drzew przesunięto do czasu ich jesiennego wylotu. Zakres prac został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i posiada wymagane przepisami prawa pozwolenia.

Wkrótce rozpocznie się sadzenie nowych drzew, krzewów i bylin, zostanie również wykonana łąka kwietna. W trosce o zwierzęta i owady zamontowane zostaną nowe budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz owadów m.in. trzmieli i os. Spacerującym udostępnimy nową altanę, miejsce do wspólnego grillowania, stoły, ławki oraz kosze na śmieci.

Uporządkowanie zieleni miejskiej obejmuje nie tylko Park Ołtarzewski. Nowe nasadzenia zaplanowane są również na terenach ożarowskich placówek oświatowych i GOSiR oraz w pasach dróg gminnych.

Całość prac realizowana jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 1,7 mln zł.

Agnieszka Jędrzejczak
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Jednostka Realizująca Projekt

Pod koniec ub. roku uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przyznana wysokość środków finansowych to ok. 1,7 mln zł, przy całkowitej wartości projektu prawie 2,5 mln zł.

Dzięki dotacji będzie można uporządkować istniejący drzewostan, ale przede wszystkim wykonać nowe nasadzenia. Zazielenią się tereny placówek oświatowych: Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2 ,,Magiczny Ogród” i Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, Przedszkola w Duchnicach, Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego i Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim. O nowe nasadzenia roślinne m.in. trawy, byliny i krzewy wzbogaci się również teren wokół Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tereny te nie tylko zostaną wzbogacone roślinami – najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z kolorowych puf, a swoje oczy nacieszą elementami dekoracyjnymi tj. donice z bylinami.

Duża część środków zostanie przeznaczona na modernizację Parku Ołtarzewskiego – pojawią się w nim nie tylko nowe drzewa i krzewy, ale także elementy małej architektury. Do końca roku odwiedzający ten ponad stuletni park będą mogli podziwiać pomost na jednym ze stawów, obejrzeć budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz owadów m.in. trzmieli i os. W trakcie spaceru będzie można odpocząć na nowych ławkach lub w altanie, a w dni pięknej pogody skorzystać z grilla i stolików. Projekt uwzględnia również dbałość o czystość – zostaną zamontowane kosze na śmieci.

Mamy nadzieję, że efekty projektu obok walorów środowiskowych wpłyną również na estetykę miasta oraz zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Agnieszka Jędrzejczak
Specjalista ds. organizacji i promocji JRP

Załączniki

2 listopada 2016 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia przy gminnych placówkach oświatowych, pływalni miejskiej i wzdłuż ciągów dróg gminnych. Wsparciem objęty został również Park Ołtarzewski, w którym pojawią się nie tylko nowe nasadzenia roślinne, ale również elementy małej architektury – ławki rekreacyjne, kosze na śmieci oraz pomost nad zbiornikiem wodnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawy walorów rekreacyjnych i estetycznych przestrzeni publicznej miasta Ożarów Mazowiecki.

Wartość projektu to prawie 2,5 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1,7 mln zł.

Planowany termin realizacji projektu to grudzień 2017 roku.

Jednostka Realizująca Projekt

 

 

Załączniki