Ożarów Mazowiecki
POLICJA BIURO PODAWCZE AGENCJA PKO BANKU POLSKIEGO S.A. 2. 1.
101 ZASTĘPCA BURMISTRZA 103 102 BURMISTRZ 104 105 110 112 111 WC 109 108 107 106
201 202 203 SERWEROWNIA 206 211 212 213 WC 210 209 208 207 204 205
SALA KONFERENCYJNA 311 300 303 310 307 WC POM. GOSP. 306 305 304 301 302 308 309
310 311 312 313 314 D.D.R. KUCHNIA WC WC P.G. SERWEROWNIA SALA ŚLUBÓW 304 305 306 307 309
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 0 1 Skarbnik Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej
  • prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji przypisów i odpisów, wpłat, zwrotów i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych,
  • organizacja poboru podatków w drodze inkasa,
  • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  • windykacja opłat i podatków, w tym opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
  • udzielania informacji podatkowych właściwym organom,
  • wydawanie zaświadczeń i ich ewidencjonowanie,
  • przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
  • sporządzanie informacji i jednostkowych sprawozdań,
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Dorota Błaszczyk 22 731 32 26 d.blaszczyk@ozarow-mazowiecki.pl
  Brygida Pawłowska 22 731 32 67 b.pawlowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Marzena Wiśniewska 22 731 32 67 m.wisniewska@ozarow-mazowiecki.pl
  Jadwiga Walczak 22 731 32 26 j.walczak@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 101 Burmistrz Sekretarz Gminy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Niegrzybowska 22 731 32 04 sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 102 Sekretarz Wydział Administracji
  • obsługa sekretariatów burmistrza i zastępców burmistrza,
  • obsługa przyjęć interesantów przez burmistrza i zastępców burmistrza,
  • prowadzenie centralnych rejestrów i ewidencji, w tym: zarządzeń burmistrza, umów cywilnoprawnych, porozumień,
  • organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów oficjalnych delegacji władz gminy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Monika Wojtczak 22 731 32 01 umig@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 103 Burmistrz Zastępca Burmistrza ds. Technicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Dariusz Skarżyński 22 731 32 01 zastepca@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 104 Burmistrz
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Paweł Kanclerz 22 731 32 01 pkanclerz@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 106 Przewodniczący Rady Miejskiej
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Andrzej Cichal 22 731 32 56 a.cichal@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 107 Burmistrz Zastępca Burmistrza
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak e.jastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 108 Sekretarz Biuro Rady Miejskiej
  • prowadzenie spraw organizacyjnych i kancelaryjno- technicznych przewodniczącego rady,
  • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do rady, przewodniczącego rady i radnych,
  • prowadzenie dokumentacji rady, przewodniczącego rady, komisji, klubów i radnych,
  • zabezpieczenie organizacyjne sesji rady, posiedzeń komisji i konwentu rady,
  • protokołowanie sesji rady i komisji oraz sporządzanie i ewidencjonowanie w tym zakresie dokumentacji,
  • prowadzenie ewidencji aktów prawa miejscowego (uchwały rady) i bieżące aktualizowanie ich statusu,
  • publikowanie na stronie BIP zawiadomień o sesji rady, projektów uchwał oraz uchwał przyjętych przez radę,
  • przesyłanie uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
  • przekazywanie uchwał właściwym komórkom merytorycznym oraz informowanie o wejściu w życie prawa miejscowego,
  • wysyłanie uchwał rady do Wojewody Mazowieckiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • prowadzenie ewidencji interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz wniosków komisji,
  • koordynowanie planu posiedzeń komisji, sesji rady i dyżurów radnych,
  • udzielanie informacji publicznej z zakresu działania rady i komisji, w tym bieżące umieszczanie na stronie BIP informacji dotyczącej działalności rady,
  • wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
  • prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych radnych,
  • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do rady,
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Beata Migda 22 731 32 16 b.migda@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 109 Sekretarz Wydział Administracji

  W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

  • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (wpis i zmiany we wpisie do ewidencji, likwidacja działalności),
  • opracowywanie projektów uchwał w sprawie określenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy,
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i naliczanie opłat z tego tytułu,
  • ewidencjonowanie usług hotelarskich prowadzonych na terenie gminy,
  • prowadzenie rejestru licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Anna Sobocińska 22 731 32 10 a.sobocinska@ozarow-mazowiecki.pl
  Renata Stępień 22 731 32 10 r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 110 Zastępca Burmistrza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  W zakresie ochrony środowiska i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie:

  • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • ustanawianie ograniczeń co do okresów czasowych funkcjonowania instytucji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
  • podejmowanie działań wobec osób fizycznych w zakresie ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,

  W zakresie ochrony przyrody:

  • udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań za niszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów,
  • nadzór nad przeprowadzaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenach gminy,
  • urządzanie i utrzymywanie zieleni w pasach dróg gminnych, skwerach, parkach i zieleńcach, w miejscach pamięci narodowej, na terenie cmentarzy administrowanych przez Gminę,

  W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:

  • zimowe utrzymanie dróg gminnych,
  • prowadzenie spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami,
  • wydawania decyzji dot. przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków

  W zakresie gospodarki wodnej:

  • wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie, szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie,
  • zatwierdzanie ugody właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach,
  • utrzymanie urządzeń wodnych będących własnością gminy,
  • opiniowanie wniosków o udzielnie pomocy finansowej spółkom wodnym na wykonanie urządzeń melioracji wodnych,

  W zakresie spraw rolnych i leśnych:

  • prowadzenie kontroli zawarcia przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt,
  • znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt oraz współpraca w tym zakresie z powiatowym lekarzem weterynarii,
  • wydawanie zaświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym dla celów pracowniczych, emerytalno-rentowych i rent strukturalnych,
  • współdziałanie z organami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny leśnej,
  • prowadzenie szacowania szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami żywiołowymi,
  • wydawanie zaświadczeń zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
  • obsługa producentów rolnych w zakresie zwrotu podatku, zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • opiniowanie spraw dotyczących zdjęcia warstwy próchniczej gleby.

  Zadania pozostałe:

  • opiniowanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji,
  • udzielanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
  • prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób uznany za znęcanie się,
  • przygotowywanie projektów uchwał dot. ochrony środowiska
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Zdzisław Lewandowski 22 731 32 35 z.lewandowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Katarzyna Rykowska-Kitlińska 22 731 32 35 k.rykowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Agnieszka Grzeluk 22 731 32 61 a.grzeluk@ozarow-mazowiecki.pl
  Magdalena Winiarek 22 731 32 61 m.winiarek@ozarow-mazowiecki.pl
  Marta Pytlowany 22 731 32 61 m.pytlowany@ozarow-mazowiecki.pl
  Agnieszka Wilczyńska 22 731 32 37 a.wilczynska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 111 Zastępca Burmistrza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Robert Głazowski 22 731 32 36 r.glazowski@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 1 112 Zastępca Burmistrza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:

  • koordynowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości zamieszkałych,
  • organizowanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • prowadzenie rozliczania z tytułu korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • prowadzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Problemowych,
  • likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenach gminnych, w tym nakazy usunięcia odpadów,
  • udzielania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • kontrole przestrzegania zapisów ustawy w zakresie zgodności z wpisem w rejestrze lub wydaną decyzją na odbiór nieczystości ciekłych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Renata Dubielecka 22 731 32 64 r.dubielecka@ozarow-mazowiecki.pl
  Grzegorz Burzykowski 22 731 32 63 g.burzykowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Magdalena Ignacak 22 731 32 64 m.ignacak@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 0 2 Skarbnik Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej
  • dokonywanie wymiaru podatków i prowadzenie rejestrów wymiarowych,
  • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości, w tym bieżąca aktualizacja
  • prowadzenie postępowań podatkowych,
  • przygotowywanie postanowień do Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie stosowania ulg podatkowych,
  • udzielania informacji podatkowych właściwym organom,
  • wydawanie zaświadczeń i ich ewidencjonowanie,
  • przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
  • sporządzanie informacji i jednostkowych sprawozdań
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Elżbieta Szydłowska 22 731 32 24 e.szydlowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Izabela Makowska 22 731 32 62 i.makowska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 201 Sekretarz Referat Informatyki
  • administrowanie siecią komputerową oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania, w tym zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,
  • zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego, prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
  • codzienne archiwizowanie bazy danych i plików oraz cykliczne archiwizowanie systemu,
  • wykonywanie czynności administratora systemu informatycznego, w tym zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
  • wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę www.ozarow-mazowiecki.pl oraz portale społecznościowe,
  • nadzór nad realizacją usługi zapewnienia dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy przez firmę zewnętrzną,
  • przyznawanie uprawnień dostępu do programów informatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa i uzgodnieniami z kierownictwem urzędu,
  • prowadzenie spraw z zakresu kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracowników urzędu,
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Maciej Poligaj 22 731 32 14 m.poligaj@ozarow-mazowiecki.pl
  Arkadiusz Jaworski 22 731 32 14 a.jaworski@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 202 Zastępca Burmistrza Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

  W zakresie gospodarki nieruchomościami:

  • komunalizacja mienia,
  • prowadzenie ewidencji zasobu gruntowych nieruchomości gminnych i nadzór nad ich gospodarowaniem,
  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości stanowiących zasób Gminy, związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zbyciem prawa użytkowania wieczystego, dzierżawą, użytkowaniem, trwałym zarządem, najmem, użyczeniem,
  • zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste,
  • organizowanie przetargów jako formy zbycia gruntów stanowiących zasób Gminy,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji oraz zarządzeń Burmistrza w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Aneta Kosior 22 731 32 58 a.kosior@ozarow-mazowiecki.pl
  Anna Gałka 22 731 32 58 a.galka@ozarow-mazowiecki.pl
  Konrad Liszkiewicz 22 731 32 71 k.liszkiewicz@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 203 Burmistrz Skarbnik Gminy
  • opracowywanie budżetu gminy,
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej,
  • kontrola wykonania budżetu,
  • współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową w Warszawie, organami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych oraz bankami.
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Małgorzata Piotrowska 22 731 32 22 skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 204 Skarbnik Wydział Budżetowo-Finansowy
  • opracowywanie projektu budżetu gminy i projektów zmian w budżecie,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy,
  • prowadzenie rozliczeń gminy ze skarbem państwa, rozliczanie subwencji i przygotowywanie wniosków o udzielenie pożyczek, kredytów i dotacji,
  • prowadzenie spraw z zakresu udzielania z budżetu gminy dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Martyna Bedyńska 22 731 32 20 m.bedynska@ozarow-mazowiecki.pl
  Maja Braun 22 731 32 20 e.braun@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 205 Skarbnik Wydział Budżetowo-Finansowy
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Marcin Stasiowski 22 731 32 21 m.stasiowski@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 206 Burmistrz PRAWNICY
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 207 Skarbnik Wydział Budżetowo-Finansowy
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Gołasiewicz 22 731 32 60 j.golasiewicz@ozarow-mazowiecki.pl
  Anna Kacprzak 22 731 32 60 a.kacprzak@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 208 Skarbnik Wydział Budżetowo-Finansowy
  • rozliczanie podatku VAT,
  • wystawianie faktur i refaktur
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Małgorzata Niewiadomska 22 731 32 32 m.niewiadomska@ozarow-mazowiecki.pl
  Magdalena Migda 22 731 32 32 m.migda@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 209 Skarbnik Wydział Budżetowo-Finansowy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Marzena Ostrowska 22 731 32 54 m.ostrowska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 210 Skarbnik Wydział Budżetowo-Finansowy
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • inwentaryzacja stanu aktywów i pasywów,
  • prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,
  • naliczanie i wypłata diet związanych z uczestnictwem w organach gminy,
  • współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową w Warszawie, organami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych oraz bankami.
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Wodecka 22 731 32 07 j.wodecka@ozarow-mazowiecki.pl
  Monika Kozłowska 22 731 32 07 m.kozlowska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 211 Zastępca Burmistrza Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

  W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

  • opracowywanie i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
  • analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • przygotowywanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i studium oraz zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • prowadzenie postępowań w zakresie warunków zabudowy oraz ustaleniu inwestycji celu publicznego,
  • prowadzenie postępowań w zakresie opłat planistycznych,
  • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzeń budowlanych z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowanie opracowań geodezyjnych i planistycznych dla gruntów z zasobu gminy i gruntów scalanych,
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Marzena Tlak 22 731 32 31 m.tlak@ozarow-mazowiecki.pl
  Gabriela Grzywacz 22 731 32 31 g.grzywacz@ozarow-mazowiecki.pl
  Agata Kowalska 22 731 32 30 a.kowalska@ozarow-mazowiecki.pl
  Joanna Wachnik 22 731 32 30 j.wachnik@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 212 Zastępca Burmistrza Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

  W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:

  • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, numeracją porządkową budynków oraz ustalaniem nazw miejscowości,
  • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie scaleń i podziałów nieruchomości, w tym przygotowanie decyzji administracyjnych,
  • opracowania geodezyjne i planistyczne dla gruntów z zasobu gminy i gruntów scalanych,
  • ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod projektowane drogi gminne,
  • ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości,
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Gminy,
  • prowadzenie ewidencji zasobu gruntowych nieruchomości gminnych i nadzór nad ich gospodarowaniem,
  • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nabywania nieruchomości i prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy,
  • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów z zasobu nieruchomości gminnych,
  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości stanowiących zasób Gminy, związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zbyciem prawa użytkowania wieczystego, dzierżawą, użytkowaniem, trwałym zarządem, najmem, użyczeniem,
  • zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste,
  • prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji oraz zarządzeń Burmistrza w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami,
  • prowadzenie postepowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • dokonywanie aktualizacji stawki procentowej i opłat rocznych przy trwałej zmianie sposobu wykorzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, naliczanie i aktualizacja opłat rocznych w związku ze zmianą wartości nieruchomości.
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Halina Sochacka 22 731 32 30 h.sochacka@ozarow-mazowiecki.pl
  Dorota Misztal 22 731 32 08 d.misztal@ozarow-mazowiecki.pl
  Katarzyna Kalczyńska 22 731 32 08 k.kalczynska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 2 213 Zastępca Burmistrza Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jakub Ciećwierz 22 731 32 09 j.ciecwierz@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 300 Sekretarz Wydział Administracji
  • prowadzenie centralnych rejestrów i ewidencji, w tym: zarządzeń burmistrza, umów cywilnoprawnych, porozumień, wniosków o dostęp do informacji publicznej,
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
  • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzanymi wyborami i referendami oraz spisami powszechnymi, w tym przeprowadzaniem spisu rolnego,
  • prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy,
  • dokonywanie okresowych spisów z natury

   

  W zakresie spraw administracyjnych:

  • zaopatrzenie materiałowo-techniczne urzędu, w tym prowadzenie gospodarki magazynowej,
  • ewidencja mienia urzędu, w tym środków trwałych i pozostałych środków,
  • prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i administracją budynkami urzędu oraz samochodami służbowymi,
  • prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Lidia Balcerzak 22 731 32 52 l.balcerzak@ozarow-mazowiecki.pl
  Robert Dragan 22 731 32 52 r.dragan@ozarow-mazowiecki.pl
  Łukasz Seroka 22 731 32 52 l.seroka@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 301 Zastępca Burmistrza Referat Zamówień Publicznych
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów,
  • obsługa przeprowadzanych postępowań o zamówienia publiczne, w tym publikacja informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem zamówienia, wydawanie dokumentacji przetargowej wykonawcom, dokumentowanie przebiegu postępowań przetargowych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez urząd,
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Joanna Sierpińska 22 731 32 43 j.sierpinska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 302 Zastępca Burmistrza Referat Funduszy Zewnętrznych
  • pozyskiwanie dofinansowania z funduszy krajowych i europejskich (przygotowanie wniosków aplikacyjnych) na przedsięwzięcia gminne, w tym inwestycyjne,
  • realizacja i rozliczanie projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, w tym monitorowanie i realizacja procesu sprawozdawczości do instytucji krajowych i europejskich współfinansujących pośredniczących we współfinansowaniu projektów gminy,
  • współpraca z samorządem województwa mazowieckiego i innymi instytucjami szczebla regionalnego, z instytucjami administracji państwowej i innymi instytucjami szczebla centralnego oraz instytucjami europejskimi w zakresie programów i projektów koordynowanych na poziomie tych instytucji,
  • udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych i innych przedsięwzięć gminy, w szczególności w zakresie identyfikacji przedsięwzięć planowanych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym europejskich,
  • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zewnętrznych, w tym europejskich przez gminę i jej jednostki organizacyjne
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Paulina Gajewska 22 731 32 28 p.gajewska@ozarow-mazowiecki.pl
  Agnieszka Kijewska 22 731 32 28 a.kijewska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 303 Zastępca Burmistrza Referat Zamówień Publicznych
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów,
  • obsługa przeprowadzanych postępowań o zamówienia publiczne, w tym publikacja informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem zamówienia, wydawanie dokumentacji przetargowej wykonawcom, dokumentowanie przebiegu postępowań przetargowych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez urząd,
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Bożena Przybylska 22 731 32 59 b.przybylska@ozarow-mazowiecki.pl
  Renata Polańska 22 731 32 59 r.polanska@ozarow-mazowiecki.pl
  Monika Michalska 22 731 32 59 m.michalska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 304 Zastępca Burmistrza Referat Zamówień Publicznych
  • opracowanie harmonogramu udzielania zamówień publicznych,
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym trybu postępowania,
  • opracowanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w urzędzie,
  • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych.
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Piotr Manarczyk 22 731 32 42 p.manarczyk@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 304 Sekretarz Urząd Stanu Cywilnego
  • prowadzenie spraw związanych z zawarciem małżeństwa, rejestracją urodzeń, zgonów i innych wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego,
  • przyjmowanie oświadczeń o woli zawarcia związku małżeńskiego,
  • zapewnianie uroczystej formy rejestracji stanu cywilnego,
  • wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
  • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa zagranicą,
  • sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w Rejestrze Stanu Cywilnego w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
  • sporządzanie aktów urodzenia i zgonu w księgach stanu cywilnego w Rejestrze Stanu Cywilnego w oparciu o Protokół zgłoszenia zgonu, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
  • sporządzenie aktu stanu cywilnego jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
  • wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego w Rejestrze Stanu Cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego zagranicą,
  • odtwarzanie całości lub części księgi stanu cywilnego,
  • prowadzenie akt zbiorczych do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, w tym uzupełnianie aktu stanu cywilnego,
  • sprostowanie aktu stanu cywilnego,
  • wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego przedstawicielom organizacji społecznych i instytucji naukowych,
  • wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego,
  • współpraca z innymi organami w sprawach urodzeń, zgonów i małżeństw
  • przyjmowanie oświadczeń o:
   a) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
   b) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
   c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
   d) uznaniu ojcostwa,
  • migracja aktów stanu cywilnego z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego,
  • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,
  • przekazywanie ksiąg do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego,
  • przygotowywanie wniosków o nadaniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
  • współpraca z organami ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędami Stanu Cywilnego oraz instytucjami w zakresie stanu cywilnego,
  • prowadzenie archiwum USC oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów w tym archiwum,
  • sporządzanie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Dragan 22 731 32 17 j.dragan@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 305 Burmistrz Referat Kadr
  • realizacja polityki kadrowej w urzędzie,
  • prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy w samorządzie,
  • przygotowywanie dokumentów przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami urzędu,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz archiwum akt osobowych byłych pracowników,
  • prowadzenie spraw kadrowych pracowników, w tym wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
  • prowadzenie rejestrów pełnomocnictw i upoważnień burmistrza,
  • prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzanych w urzędzie praktyk i stażów,
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie pozyskiwania pracowników w ramach form aktywizacji zawodowej.
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Magdalena Bozik 22 731 32 06 m.bozik@ozarow-mazowiecki.pl
  Agnieszka Cieślik 22 731 32 06 a.cieslik@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 305 Burmistrz Wydział Spraw Społecznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Tomasz Tymoftyjewicz 22 731 32 29 t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 306 Sekretarz Wydział Administracji
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Agnieszka Skarżyńska 22 731 32 34 a.skarzynska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 306 Sekretarz Referat Spraw Obywatelskich
  • prowadzenie spraw z zakresu zameldowania oraz wymeldowania na pobyt stały i czasowy, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Ewa Majcher-Wróbel 22 731 32 18 emajcher@ozarow-mazowiecki.pl
  Ewa Więsek 22 731 32 18 e.wiesek@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 307 Zastępca Burmistrza Wydział Inwestycji i Remontów
  • realizacja inwestycji i zadań remontowych ujętych w budżecie gminy oraz koordynacja prac projektowych,
  • prowadzenie nadzoru technicznego robót inwestycyjnych i remontowych oraz ich odbiory,
  • rozliczanie materiałowe i finansowe robót inwestycyjnych i remontowych,
  • kontrola bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg wraz z infrastrukturą drogową, instalacji oświetlenia ulicznego, mostów, przepustów,
  • prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Paweł Wasiluk 22 731 32 40 p.wasiluk@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 307 Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna w Ożarowie Mazowieckim

  https://ozarow-mazowiecki.pl/2018/05/06/nieodplatna-pomoc-prawna-w-ozarowie-mazowieckim/

  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  22 731 32 66
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 308 Zastępca Burmistrza Wydział Inwestycji i Remontów
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Łukasz Czyż 22 731 32 11 l.czyz@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 309 Zastępca Burmistrza Wydział Inwestycji i Remontów
  • realizacja inwestycji i zadań remontowych ujętych w budżecie gminy oraz koordynacja prac projektowych,
  • prowadzenie nadzoru technicznego robót inwestycyjnych i remontowych oraz ich odbiory,
  • rozliczanie materiałowe i finansowe robót inwestycyjnych i remontowych,
  • kontrola bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg wraz z infrastrukturą drogową, instalacji oświetlenia ulicznego, mostów, przepustów,
  • prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego transportu lokalnego,
  • utrzymywanie, konserwacja oraz zarządzanie infrastrukturą przystankową na terenie gminy, opiniowanie rozkładów jazdy autobusów,
  • utrzymywanie, konserwacja oraz budowa placów zabaw na terenie gminy,
  • prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego, w tym koordynowanie realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Robert Fabiniak 22 731 32 41 r.fabiniak@ozarow-mazowiecki.pl
  Robert Matczak 22 731 32 41 r.matczak@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 309 Sekretarz Referat Spraw Obywatelskich
  • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z tych zbiorów,
  • współdziałanie przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
  • udostępnianie danych osobowych na wniosek, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Daniel Grabowski 22 731 32 50 d.grabowski@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 310 Zastępca Burmistrza Wydział Inwestycji i Remontów
  • realizacja inwestycji i zadań remontowych ujętych w budżecie gminy oraz koordynacja prac projektowych,
  • przygotowywanie wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gminnych inwestycji,
  • prowadzenie nadzoru technicznego robót inwestycyjnych i remontowych oraz ich odbiory,
  • rozliczanie materiałowe i finansowe robót inwestycyjnych i remontowych,
  • kontrola bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg wraz z infrastrukturą drogową, instalacji oświetlenia ulicznego, mostów, przepustów,
  • wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów, wyrażania zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wyrażania zgody na zajęcie pasa drogowego,
  • naliczanie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym oraz zajęciem pasa drogowego,
  • opiniowanie warunków zabudowy oraz podziałów geodezyjnych działek pod względem obsługi komunikacyjnej,
  • opiniowanie stałej i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych,
  • opiniowanie projektów budowy i przebudowy dróg na terenie gminy,
  • prowadzenie ewidencji dróg według kategorii ich zarządcy,
  • wprowadzanie i nadzorowanie systemu informacji miejskiej,
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Artur Żukowski 22 731 32 48 a.zukowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Michał Toruszewski 22 731 32 48 m.toruszewski@ozarow-mazowiecki.pl
  Marek Tichy 22 731 32 48 m.tichy@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 310 Sekretarz Referat Spraw Obywatelskich
  • prowadzenie ewidencji ludności, w tym występowanie o nadanie numeru PESEL,
  • prowadzenie rejestru wyborców,
  • prowadzenie spraw z zakresu zameldowania i wymeldowania cudzoziemców,
  • bieżąca ewidencja ludności,
  • prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie stałego rejestru wyborców,
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Bożena Duralska 22 731 32 05 b.duralska@ozarow-mazowiecki.pl
  Emilia Kucharska e.kucharska@ozarow-mazowieckipl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 3 311 Sekretarz Wydział Administracji
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Ewa Kozak 22 731 32 38 e.kozak@ozarow-mazowiecki.pl
  Wioletta Ołdakowska 22 731 32 38 w.oldakowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Karolina Kalbarczyk 22 731 32 38 k.kalbarczyk@ozarow-mazowiecki.pl
  Katarzyna Rejman 22 731 32 38 k.rejman@ozarow-mazowiecki.pl
  Kinga Sidoruk 22 731 32 38 k.sidoruk@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 311 Burmistrz BHP
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
  • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Marcin Stępień 22 731 32 13 m.stepien@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 312 Burmistrz Wydział Spraw Społecznych

  W zakresie promocji gminy:

  • opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych o gminie, w tym publikowanych w środkach masowego przekazu oraz współpraca z wydawnictwami zewnętrznymi,
  • inicjowanie przedsięwzięć promujących gminę, współpraca z instytucjami w zakresie promocji gminy,
  • nadzór nad publikacją informacji na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl, tablicy multimedialnej i innych narzędziach komunikacji społecznej,
  • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu gminy przez osoby fizyczne i prawne,
  • redakcja Miesięcznika „Informator Ożarowski”,
  • gromadzenie informacji prasowych dotyczących gminy, archiwum fotograficzne gminy,
  • współpracy z gminami partnerskimi krajowymi i zagranicznymi,
  • prowadzenie spraw z zakresu realizacji przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne, nad którymi burmistrz przyjął patronat,
  • prowadzenie i upowszechnianie rocznego kalendarza gminnych wydarzeń

  W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

  • opracowywanie projektów programów polityki zdrowotnej mieszkańców, nadzór nad ich realizacją oraz ich ocena,
  • współpraca z instytucjami, służbami, organizacjami pozarządowymi, samorządem zawodowym w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
  • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia, oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

  W zakresie polityki społecznej:

  • promocja osiągnięć w zakresie sportu i rekreacji, w tym upowszechnianie wyników i osiągnięć sportowych oraz prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody honorowej „Felicja”,
  • prowadzenie spraw dotyczących przyznawania i wydawania Ożarowskiej Karty Rodziny 3+, w tym przyjmowanie i weryfikacja wniosków,
  • prowadzenie spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny, w tym przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz ich obsługa

  W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

  • przygotowywanie projektów planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ich realizacja,
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
  • aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych na terenie gminy,
  • organizowanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz ich bieżące monitorowanie,
  • rozliczanie organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych od gminy na realizację zadań publicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik 22 731 32 57 j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
  Anna Fedoryk 22 731 32 57 a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 313 Burmistrz Wydział Spraw Społecznych

  W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

  • opracowywanie projektów programów polityki zdrowotnej mieszkańców, nadzór nad ich realizacją oraz ich ocena,
  • realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  • obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Uzależnień,
  • współpraca z instytucjami, służbami, organizacjami pozarządowymi, samorządem zawodowym w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
  • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia, spraw społecznych oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

  W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

  • przygotowywanie projektów planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ich realizacja,
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
  • aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych na terenie gminy,
  • organizowanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz ich bieżące monitorowanie,
  • rozliczanie organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych od gminy na realizację zadań publicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Agnieszka Bozik 22 731 32 23 a.bozik@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Poznańska 165 3 314 Burmistrz Audytor wewnętrzny
  • badanie systemów zarządzania w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
  • opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z ich realizacji,
  • prowadzanie i dokumentowanie audytu,
  • identyfikacja obszarów ryzyka i analizy ryzyka,
  • działania doradcze w celu usprawnienia funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych gminy

  KONTROLA ZARZĄDCZA

  • sporządzanie dokumentacji i koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej w urzędzie,
  • sporządzanie sprawozdań z kontroli zarządczej,
  • monitorowanie zmian w przepisach z zakresu kontroli zarządczej,
  • prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Piotr Kochmański 22 731 32 46 audyt@ozarow-mazowiecki.pl
  Elżbieta Gajewska 22 731 32 46 e.gajewska@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 0 Biuro Podawcze Sekretarz Wydział Administracji
  • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu, w tym obieg dokumentów,
  • obsługa interesantów w urzędzie,
  • obsługa kancelaryjna kierownictwa urzędu,
  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń: obwieszczeń, zarządzeń i innych aktów wydawanych przez burmistrza oraz dokumentów zewnętrznych,
  • potwierdzanie Profilu Zaufanego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Halina Staszewska 22 731 32 00 h.staszewska@ozarow-mazowiecki.pl
  Anna Pilarczyk 22 731 32 00 a.pilarczyk@ozarow-mazowiecki.pl
 • ID Budynek Piętro Pokój Pion Wydział/ Referat
  ul.Kolejowa 2 0 Agencja PKO Banku Polskiego S.A.

  Kontakt

  E-Mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

  Telefonzentrale: 22 731 32 00
  fax: 22 722 18 87

  Öffnungszeiten

  • Montag:
  • Dienstag:
  • Mittwoch:
  • Donnerstag:
  • Freitag:
  • 08.00 – 16.00
  • 08.00 – 16.00
  • 10.00 – 18.00
  • 08.00 – 16.00
  • 08.00 – 16.00
  Baner UE
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 206
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat PRAWNICY
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 305
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Wydział Spraw Społecznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Tomasz Tymoftyjewicz 22 731 32 29 t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 313
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Wydział Spraw Społecznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Agnieszka Bozik 22 731 32 23 a.bozik@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 0
  Pokój 1
  Pion Skarbnik
  Wydział/ Referat Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Dorota Błaszczyk 22 731 32 26 d.blaszczyk@ozarow-mazowiecki.pl
  Brygida Pawłowska 22 731 32 67 b.pawlowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Marzena Wiśniewska 22 731 32 67 m.wisniewska@ozarow-mazowiecki.pl
  Jadwiga Walczak 22 731 32 26 j.walczak@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 0
  Pokój biuro_podawcze
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Wydział Administracji
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Halina Staszewska 22 731 32 00 h.staszewska@ozarow-mazowiecki.pl
  Anna Pilarczyk 22 731 32 00 a.pilarczyk@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 101
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Sekretarz Gminy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Niegrzybowska 22 731 32 04 sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 102
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Wydział Administracji
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Monika Wojtczak 22 731 32 01 umig@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 103
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Zastępca Burmistrza ds. Technicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Dariusz Skarżyński 22 731 32 01 zastepca@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 104
  Pion
  Wydział/ Referat Burmistrz
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Paweł Kanclerz 22 731 32 01 pkanclerz@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 106
  Pion
  Wydział/ Referat Przewodniczący Rady Miejskiej
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Andrzej Cichal 22 731 32 56 a.cichal@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 107
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Zastępca Burmistrza
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak e.jastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 108
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Biuro Rady Miejskiej
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Beata Migda 22 731 32 16 b.migda@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 109
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Wydział Administracji
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Anna Sobocińska 22 731 32 10 a.sobocinska@ozarow-mazowiecki.pl
  Renata Stępień 22 731 32 10 r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 110
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Zdzisław Lewandowski 22 731 32 35 z.lewandowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Katarzyna Rykowska-Kitlińska 22 731 32 35 k.rykowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Agnieszka Grzeluk 22 731 32 61 a.grzeluk@ozarow-mazowiecki.pl
  Magdalena Winiarek 22 731 32 61 m.winiarek@ozarow-mazowiecki.pl
  Marta Pytlowany 22 731 32 61 m.pytlowany@ozarow-mazowiecki.pl
  Agnieszka Wilczyńska 22 731 32 37 a.wilczynska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 111
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Robert Głazowski 22 731 32 36 r.glazowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 1
  Pokój 112
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Renata Dubielecka 22 731 32 64 r.dubielecka@ozarow-mazowiecki.pl
  Grzegorz Burzykowski 22 731 32 63 g.burzykowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Magdalena Ignacak 22 731 32 64 m.ignacak@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 204
  Pion Skarbnik
  Wydział/ Referat Wydział Budżetowo-Finansowy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Martyna Bedyńska 22 731 32 20 m.bedynska@ozarow-mazowiecki.pl
  Maja Braun 22 731 32 20 e.braun@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 203
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Skarbnik Gminy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Małgorzata Piotrowska 22 731 32 22 skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 207
  Pion Skarbnik
  Wydział/ Referat Wydział Budżetowo-Finansowy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Gołasiewicz 22 731 32 60 j.golasiewicz@ozarow-mazowiecki.pl
  Anna Kacprzak 22 731 32 60 a.kacprzak@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 208
  Pion Skarbnik
  Wydział/ Referat Wydział Budżetowo-Finansowy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Małgorzata Niewiadomska 22 731 32 32 m.niewiadomska@ozarow-mazowiecki.pl
  Magdalena Migda 22 731 32 32 m.migda@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 209
  Pion Skarbnik
  Wydział/ Referat Wydział Budżetowo-Finansowy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Marzena Ostrowska 22 731 32 54 m.ostrowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 210
  Pion Skarbnik
  Wydział/ Referat Wydział Budżetowo-Finansowy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Wodecka 22 731 32 07 j.wodecka@ozarow-mazowiecki.pl
  Monika Kozłowska 22 731 32 07 m.kozlowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 201
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Referat Informatyki
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Maciej Poligaj 22 731 32 14 m.poligaj@ozarow-mazowiecki.pl
  Arkadiusz Jaworski 22 731 32 14 a.jaworski@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 202
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Aneta Kosior 22 731 32 58 a.kosior@ozarow-mazowiecki.pl
  Anna Gałka 22 731 32 58 a.galka@ozarow-mazowiecki.pl
  Konrad Liszkiewicz 22 731 32 71 k.liszkiewicz@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 211
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Marzena Tlak 22 731 32 31 m.tlak@ozarow-mazowiecki.pl
  Gabriela Grzywacz 22 731 32 31 g.grzywacz@ozarow-mazowiecki.pl
  Agata Kowalska 22 731 32 30 a.kowalska@ozarow-mazowiecki.pl
  Joanna Wachnik 22 731 32 30 j.wachnik@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 212
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Halina Sochacka 22 731 32 30 h.sochacka@ozarow-mazowiecki.pl
  Dorota Misztal 22 731 32 08 d.misztal@ozarow-mazowiecki.pl
  Katarzyna Kalczyńska 22 731 32 08 k.kalczynska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 213
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jakub Ciećwierz 22 731 32 09 j.ciecwierz@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 311
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Wydział Administracji
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Ewa Kozak 22 731 32 38 e.kozak@ozarow-mazowiecki.pl
  Wioletta Ołdakowska 22 731 32 38 w.oldakowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Karolina Kalbarczyk 22 731 32 38 k.kalbarczyk@ozarow-mazowiecki.pl
  Katarzyna Rejman 22 731 32 38 k.rejman@ozarow-mazowiecki.pl
  Kinga Sidoruk 22 731 32 38 k.sidoruk@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 300
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Wydział Administracji
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Lidia Balcerzak 22 731 32 52 l.balcerzak@ozarow-mazowiecki.pl
  Robert Dragan 22 731 32 52 r.dragan@ozarow-mazowiecki.pl
  Łukasz Seroka 22 731 32 52 l.seroka@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 306
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Wydział Administracji
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Agnieszka Skarżyńska 22 731 32 34 a.skarzynska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 302
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Referat Funduszy Zewnętrznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Paulina Gajewska 22 731 32 28 p.gajewska@ozarow-mazowiecki.pl
  Agnieszka Kijewska 22 731 32 28 a.kijewska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 301
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Referat Zamówień Publicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Joanna Sierpińska 22 731 32 43 j.sierpinska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 303
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Referat Zamówień Publicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Bożena Przybylska 22 731 32 59 b.przybylska@ozarow-mazowiecki.pl
  Renata Polańska 22 731 32 59 r.polanska@ozarow-mazowiecki.pl
  Monika Michalska 22 731 32 59 m.michalska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 304
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Referat Zamówień Publicznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Piotr Manarczyk 22 731 32 42 p.manarczyk@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 305
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Referat Kadr
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Magdalena Bozik 22 731 32 06 m.bozik@ozarow-mazowiecki.pl
  Agnieszka Cieślik 22 731 32 06 a.cieslik@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 307
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Inwestycji i Remontów
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Paweł Wasiluk 22 731 32 40 p.wasiluk@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 310
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Inwestycji i Remontów
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Artur Żukowski 22 731 32 48 a.zukowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Michał Toruszewski 22 731 32 48 m.toruszewski@ozarow-mazowiecki.pl
  Marek Tichy 22 731 32 48 m.tichy@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 309
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Inwestycji i Remontów
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Robert Fabiniak 22 731 32 41 r.fabiniak@ozarow-mazowiecki.pl
  Robert Matczak 22 731 32 41 r.matczak@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 308
  Pion Zastępca Burmistrza
  Wydział/ Referat Wydział Inwestycji i Remontów
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Łukasz Czyż 22 731 32 11 l.czyz@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 304
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Urząd Stanu Cywilnego
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Dragan 22 731 32 17 j.dragan@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 306
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Referat Spraw Obywatelskich
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Ewa Majcher-Wróbel 22 731 32 18 emajcher@ozarow-mazowiecki.pl
  Ewa Więsek 22 731 32 18 e.wiesek@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 310
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Referat Spraw Obywatelskich
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Bożena Duralska 22 731 32 05 b.duralska@ozarow-mazowiecki.pl
  Emilia Kucharska e.kucharska@ozarow-mazowieckipl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 309
  Pion Sekretarz
  Wydział/ Referat Referat Spraw Obywatelskich
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Daniel Grabowski 22 731 32 50 d.grabowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 314
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Audytor wewnętrzny
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Piotr Kochmański 22 731 32 46 audyt@ozarow-mazowiecki.pl
  Elżbieta Gajewska 22 731 32 46 e.gajewska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 312
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat Wydział Spraw Społecznych
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik 22 731 32 57 j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
  Anna Fedoryk 22 731 32 57 a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 0
  Pokój 2
  Pion Skarbnik
  Wydział/ Referat Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Elżbieta Szydłowska 22 731 32 24 e.szydlowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Izabela Makowska 22 731 32 62 i.makowska@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 0
  Pokój kasa
  Pion
  Wydział/ Referat Agencja PKO Banku Polskiego S.A.
  Lokalizacja
  Piętro 2
  Pokój 205
  Pion Skarbnik
  Wydział/ Referat Wydział Budżetowo-Finansowy
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Marcin Stasiowski 22 731 32 21 m.stasiowski@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 311
  Pion Burmistrz
  Wydział/ Referat BHP
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  Marcin Stępień 22 731 32 13 m.stepien@ozarow-mazowiecki.pl
  Lokalizacja
  Piętro 3
  Pokój 307
  Pion Nieodpłatna pomoc prawna
  Wydział/ Referat Nieodpłatna pomoc prawna
  Pracownicy
  Imię i nazwisko Telefon Email
  22 731 32 66