W dniu 9 lutego 2023 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 624) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 625) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
5) (Druk Nr 620) Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania w zakresie zarządzania drogami dojazdowymi (ul. Rajdowa i ul. Piwna) położonymi w m. Konotopa i Jawczyce.
6) (Druk Nr 622) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie  Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.
7) (Druk Nr 623) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
8) (Druk Nr 621) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2023 roku.
9) Sprawozdania z pracy komisji za 2022 rok:
a) Komisja Budżetowa,
b) Komisja Obywatelska,
c) Komisja Gospodarcza,
d) Komisja Społeczno – Techniczna,
e) Komisja Rewizyjna,
f) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Wolne wnioski.
12) Sprawy organizacyjne.
13) Zamknięcie obrad.